Dr. N. (Neelie) Kroes

foto Dr. N. (Neelie) Kroes
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: European Union, 2015
Source: Parlement.com.

Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. In het eerste kabinet-Van Agt i (1977-1981) was zij staatssecretaris van vervoerszaken en PTT-zaken. Daarna was mevrouw Kroes minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers I i (1982-1986) en kabinet-Lubbers II i (1986-1989). In die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de spreiding van de PTT (hoofddirectie naar Groningen) en voor de verzelfstandiging van de PTT. Na haar ministerschap werd zij onder meer president van Universiteit Nijenrode en had zij vele functies in het bedrijfsleven. In 2004-2010 was mevrouw Kroes als Europees commissaris belast met mededinging. In de Commissie-Barroso II i (2010-2014) had zij de portefeuille digitale agenda en was zij tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie.

VVD
in de periode 1971-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie

1.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 19 July 1941

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1981 until 4 November 1982
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 4 November 1982 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging, from 22 November 2004 until 10 February 2010 (Commissie-Barroso I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met de digitale agenda, from 10 February 2010 until 1 November 2014 (Commissie-Barroso II)
 • adviseur bestuur One Young World Den Haag
 • lid Public Policy Advisory Board of Uber, from 2016 until 2018

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden behorende tot het werkterrein van a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. de Rijksluchtvaartdienst, c. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 2. nationale en internationale aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en over de binnenwateren, m.u.v. aangelegenheden van sociale aard betreffende het railvervoer; 3. andere van geval tot geval toe te wijzen aangelegenheden.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/8)
 • lid adviesraad AMREF Flying Doctors
 • lid adviesraad Council The American European Community Association (AECA), from 2018

Previous (2/83)
 • voorzitter Raad van Bestuur Delta Psychiatrisch Ziekenhuis (DeltaBouman Geestelijke Gezondheidszorg), until 1 September 2004
 • columnist "Het Financieele Dagblad", from 1 June 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 October 1974 until 22 December 1977

Honorary positions
 • ambassadeur Vrouwenhart, from 2018
 • ambassadeur Prinses Maxima Centrum, 2017

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 6 maart 1975 staatssecretaris Veerman over de plaats van vestiging van het Centraal Opleidings-Instituut voor Sportleiders
 • Interpelleerde op 25 maart 1976 minister Van Kemenade over het vooruitlopen op het overleg met de Tweede Kamer over de nota participatie-onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/15)
 • Bracht in 1988 de Nota Verkeer en Vervoer uit. Het doel van het verkeersbeleid wordt het verbeteren van de bereikbaarheid voor het zakelijke en goederenvervoer over de weg. Verder moet de groei van het autoverkeer in de spits worden beperkt door de invoering van rekeningrijden met behulp van elektronische tolheffing. De uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer moet worden verminderd. Om de bereikbaarheid te vergroten komen er nieuwe wegen en worden bestaande wegen verbreed. In werkgebieden moeten er parkeerheffingen komen. Er komen extra financiële middelen naast die welke al voor het Bereikbaarheidsplan Randstad beschikbaar waren. (20.922)
 • Nam in 1988 het besluit de Nieuwe Waterweg af te sluiten met een Stormvloedkering. Het rijk nam hiervan niet de financiering op zich, maar dit werd overgelaten aan waterschappen en lagere overheden (o.a. Rijnmond). (20.317, nr. 9)

Legislative activities as minister (2/15)
 • Bracht in 1989 de Wet voorzieningen privatisering Staatsvissershavenbedrijf tot stand. De werkzaamheden van het staatsbedrijf gaan over op de N.V. Zeehaven IJmuiden. (20.896)
 • Bracht in 1989 de Wet op de Waterhuishouding (Stb. 285) tot stand. Deze bepaalt dat ten minste eenmaal in de tien jaren een beleidsnota voor de waterhuishouding moet worden vastgesteld, waarin de beginselen en doeleinden van het beleid staan. Daarnaast moet er een Rijksplan komen waarin onder meer de functies van de oppervlaktewateren worden aangeduid en de wijze waarop het beheer hiervan wordt uitgevoerd. Ook de provincies moeten plannen en beheersplannen vaststellen. In een zgn. Waterakkoord regelen de waterbeheerders hun onderlinge verhouding ten aanzien van het te voeren kwantiteitsbeheer, waarbij zij rekening moeten houden met de Rijks en provinciale plannen. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister Zeevalking. (17.367)

Activities on European affairs (2/17)
 • Presenteerde in 2010 een programma voor haar digitale beleid. Doelen daarvan zijn gemakkelijker toegang voor burgers tot online diensten, aanpassing van de regelgeving op het gebied van auteursrechten en licentieverlening, en vereenvoudiging van elektronische betalingen, facturering en geschillenbeslechting. In 2020 moet iedereen in de EU kunnen beschikken over internet met een snelheid van 30 megabits per seconde of meer.
 • Kwam in 2013 met voorstellen om tot één Europese telecommarkt te komen. Hierdoor moeten bedrijven en burgers kunnen beschikken over snel en betrouwbaar internet en moeten hoge roamingkosten buiten het eigen land verdwijnen. Roaming (verandering van netwerk) moet vanaf 2013 geleidelijk worden afgeschaft.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was al vanaf 12 augustus 2004 kandidaat-lid van de Europese Commissie. Aantreding per 1 november werd verhinderd, omdat het Europees Parlement de commissie wegstemde.
 • Op 22 september 2016 brachten Het Financieele Dagblad en en Trouw het nieuws naar buiten dat Kroes een functie bij Mint Holdings, een bedrijf op de Bahama's, niet had gemeld voor zij toetrad tot de Europese Commissie. Kroes stelde dat zij door een administratieve fout niet in 2002 maar pas in 2009 was uitgeschreven als niet-uitvoerend bestuurder. Kroes erkende dat zij formeel de gedragsregels had geschonden, maar de Europese Commissie aanvaardde die uitleg.
 • De Europese Commissie berispte haar in december 2016 over het niet melden van haar inkomen over 2015. Het ten onrechte uitgekeerde deel van haar toelage werd teruggevorderd.

Campaign trail
 • In 1982 en 1986 nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Defensie, September 1988 (na aftreden van minister Van Eekelen)

Pseudonyms and nicknames
 • Steely Neelie (bijnaam in de Britse pers)
 • Nickel Neelie (bijnaam in de Britse pers)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.