Drs. J.F. (Jaap) Scherpenhuizen

foto Drs. J.F. (Jaap) Scherpenhuizen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Groningse liberaal, die woordvoerder ruimtelijke ordening en verkeer was van de VVD-fractie. Aanvankelijk leraar en daarna in Duitsland en Groningen werkzaam bij diensten op het gebied van stadsvernieuwing. Maakte zich in zijn eerste periode als Kamerlid, samen met zijn eveneens uit het noorden afkomstige fractiegenoot Evenhuis i, sterk voor de economische ontwikkeling van het Noorden. Zij kregen spoedig de koosnaam: 'het duo Evenscherp'. In het kabinet-Lubbers I i als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de PTT. Had een groot aandeel in de overgang van de directie van dat bedrijf naar Groningen. Keerde in 1986 terug in de Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie bouwsubsidies i.

VVD
in de periode 1973-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Jaap Frederik (Jaap)

Place and date of birth
Groningen, 18 April 1934

Place and date of death
Aduarderzijl (gem. Winsum), 2 September 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1964

3.

Main functions and occupations

 • leraar aardrijkskunde, "Stedelijk Gymnasium" te Assen, from 1965
 • medewerker "Deutscher Verband für Wohnungswesen in Städtebau" te Keulen
 • chef afdeling onderzoek en documentatie, Dienst stadsontwikkeling en volkshuisvesting, gemeente Groningen, from 1969 until January 1973
 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 3 June 1970 until July 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 January 1973 until 7 November 1982
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met aangelegenheden inzake de PTT, het KNMI, verkeersveiligheid en goederenvervoer), from 8 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 September 1989

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid algemeen bestuur, Stichting Galerie Allersmaborg te Ezinge, around April 1989
 • voorzitter Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat

Derived functions (2/5)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 December 1986 until 14 September 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 November 1986 until 14 September 1989

Honorary positions
lid Comité van aanbeveling jeugdverkeersclub Nederland, around October 1986 (nog in 1989)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met ruimtelijke ordening, regionaal-economisch beleid en verkeer en waterstaat

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1984 een reactie uit op het rapport van de Commissie-Swarttouw over Taak en Functie van PTT met betrekking tot informatie- en telecommunicatietechnologie. Het PTT-monopolie voor randapparatuur (zoals telefoons) zal geleidelijk worden opgeheven, waardoor concurrentie mogelijk wordt. De PTT mag deelnemingen aangaan met andere bedrijven voor de introductie en exploitatie van nieuwe diensten en apparatuur en de financiële mogelijkheden daarvoor worden verruimd. (17.370)
 • Besloot in 1984 op basis van het rapport van de stuurgroep-Zoutendijk steun te geven aan invoering van Viditel, een interactieve openbare videotex-dienst van de PTT (18.368)
 • Bracht in 1984 een brief uit over het regeringsstandpunt ten aanzien van het rapport Alcohol en Verkeer van de Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid. De aanbevelingen: matiging van het alcoholgebruik in het algemeen, ontmoediging van alcoholgebruik bij deelname aan het verkeer, verbetering van het rendement van opsporingsactiviteiten en verbetering van het rendement van activiteiten op het gebied van strafvordering en straftoemeting zullen worden uitgewerkt door stuur- en werkgroepen. (18.497)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1985 een wijziging van de Wet sloopregeling binnenvaart tot stand, waardoor die wet een permanent karakter kreeg. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door staatssecretaris Van der Doef. (17.323)
 • Bracht in 1986 een wijziging (Stb. 389) van de Wegenverkeerswet tot stand inzake de verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen en de decentralisatie van afgifte daarvan. De continue geldigheid van het rijbewijs eindigt bij het 70e levensjaar; verlenging van rijbewijzen wordt een gemeentelijke in plaats van provinciale aangelegenheid. (16.972)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Dreigde in 1986 aanvankelijk op een onverkiesbare plaats te worden gezet, maar kwam uiteindelijk met steun van oud-fractieleider Wiegel en partijvoorzitter Kamminga op plaats 23.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.