A. (Ad) Ploeg

foto A. (Ad) Ploeg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie, die staatssecretaris van onder meer dierenwelzijn en visserij werd in het eerste kabinet-Lubbers i. Vocht als officier mee in de Korea-oorlog. Nadien onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool en luitenant-kolonel. Vurig verdediger van de NAVO en voorstander van een krachtige defensie die weinig op had met vredesactivisten. Mocht noch in 1977, noch in 1982 staatssecretaris van Defensie worden, maar werd in dat laatste jaar tot veler verrassing wel staatssecretaris van Landbouw. Keerde vervolgens nog drie jaar terug in de Tweede Kamer.

VVD
in de periode 1971-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Adrianus (Ad)

Place and date of birth
Breda, 17 April 1927

Place and date of death
Arnhem, 5 July 1994

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1957

3.

Main functions and occupations

 • diverse troepenfuncties, from 1954 until 1962
 • docent Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, from 1966 until 1970
 • hoofd opleidingen eerste divisie ("7 december divisie"), from 1970 until December 1972
 • lid gemeenteraad van Arnhem, from 1 September 1970 until 3 September 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 7 November 1982
 • staatssecretaris van Landbouw en Visserij (belast met landinrichting, beheer landbouwgronden, voedselkwaliteit, dierenwelzijn, en sport- en binnenvisserij; sinds 1984 tevens visserij), from 8 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 September 1989

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden van 1. de landinrichting en beheer landbouwgronden; 2. kwaliteit van voedingsmiddelen en andere landbouwproducten; 3. veterinaire- en phytosanitaire aangelegenheden; 4. welzijn der dieren; 5. sport en binnenvisserij; 6. andere door de minister aangewezen aangelegenheden.
 • Was vanaf 23 mei 1984 tevens belast met 7. kust- en zeevisserij; en 8. exportbevordering, voor zover dit het ministerie van Landbouw en Visserij betrof.

Military rank (officer) (4/5)
 • tweede luitenant
 • kapitein
 • majoor
 • luitenant-kolonel (non-actief)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur gemeenteziekenhuis te Arnhem
 • lid bestuur schouwburg te Arnhem

Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1986 until 14 September 1989
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, from 1986 until September 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensiewoordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1979 het woord bij de debatten over de plaatsing van kruisraketten.
 • Zette zich in 1979 in voor het behoud van het militair tehuis "Bronbeek" te Arnhem

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Verdedigde in 1983 in de Tweede Kamer samen met de ministers Winsemius en Braks de in 1977 uitgebrachte Nota landelijke gebieden (over onder meer het natuur- en landschapsbeleid, openluchtrecreatie en de relatie tussen natuur en landbouw) $O 21-03-1983, 14392
 • Onder zijn verantwoordelijkheid vond de schriftelijke voorbereiding van het in 1982 ingediende wetsvoorstel Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde plaats. Minister Braks bracht het voorstel in 1990 in het Staatsblad.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1985 een nieuwe Landinrichtingswet (Stb. 299) tot stand, die nieuwe instrumenten bevat voor herinrichting en die een bredere doelstelling heeft dan de wet uit 1954. Ook openluchtrecreatie, natuurbescherming en ruimtelijke ordening zijn bij landinrichting van belang. Het wetsvoorstel was in 1979 ingediend door minister Van der Stee. (15.907)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Van der Reijden de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 410) tot stand. Deze raamwet bevat regels over registratie, kanalisatie en vergunningen voor diergeneesmiddelen. Het bereiden en afleveren van diergeneesmiddelen wordt aan een vergunningenstelsel gebonden. Veehouders moeten bij handel certificaten over toegediende geneesmiddelen overleggen. (17.764)
 • Bracht in 1987 een wet tot herziening van de Plantenziektenwet tot stand. Deze herziening verruimt de mogelijkheden om maatregelen te nemen tot wering of bestrijding van plantenziekten. De mogelijkheid wordt geopend om een privaatrechtelijke instantie met uitvoering van de wet te belasten. De Bloembollenziektewet 1937 wordt ingetrokken. (19.047)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1977 sprak - de tamelijk pacifistische - minister Kruisinga zijn veto uit over een staatssecretariaat van Ploeg op Defensie. In 1982 gebeurde het zelfde tijdens de formatie van het kabinet-Lubbers I door kandidaat-minister De Ruiter. In beide gevallen, omdat hij werd gezien als een 'havik' op defensiegebied. In 1982 kreeg hij als 'troost' een staatssecretariaat op Landbouw en Visserij.
 • Hij zei in 1984 in een interview met "Vrij Nederland" dat de Anne Frankstichting dreigde een 'crypto-communistische organisatie' te worden. Later bood hij de stichting zijn excuses aan voor die uitspraak.
 • Hield zich als staatssecretaris behalve met dierenwelzijn en landinrichting ook bezig met kwesties als voedselinfectie door besmette garnalen, het kweken van vissen voor consumptie en beperking van het motorvermogen van de kottervloot

Private life
 • Zijn vader overleed 4 juli 1947
 • Zijn echtgenote was lid van de gemeenteraad van Arnhem

Anecdotes and citations
 • Bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer in 1989 zei Kamervoorzitter Dolman van hem: "Gerespecteerd van Bronbeek tot Korea".

9.

Publications

Publications
T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.