Drs. G. (Gerard) van Leijenhorst

foto Drs. G. (Gerard) van Leijenhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

In de CHU een representant van het vooral op de Veluwe voorkomende orthodoxe protestantisme. Trouwe werker, die zich vooral met onderwijszaken bezighield. Behoorde in ethische zaken tot de uiterste rechtervleugel (stemde tegen de wetsvoorstellen over abortus en euthanasie en de algemene wet gelijke behandeling). Was voor hij de politiek in ging scheikundeleraar in Almelo en Gouda. Actief in diverse organisaties van protestants-christelijke signatuur (met name op onderwijsgebied). In het kabinet-Van Agt II i als staatssecretaris belast met minderhedenbeleid en rampenbestrijding. In het kabinet-Lubbers I i staatssecertaris van onderwijs. Stond welwillend tegenover het Zuid-Afrikaanse Apartheidsbewind.

CHU, CDA
in de periode 1971-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Gerard (Gerard)

Place and date of birth
Ede, 11 June 1928

Place and date of death
Garderen (gem. Barneveld), 28 December 2001

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • leraar schei- en natuurkunde v.h.m.o., "Christelijk Lyceum" te Almelo, from August 1954 until August 1955
 • leraar schei- en natuurkunde v.h.m.o., "Christelijk Lyceum" te Gouda, from August 1955 until August 1971
 • lid gemeenteraad van Gouda, from 1 September 1970 until 1 September 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met minderhedenbeleid en rampenbestrijding), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 8 November 1982
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met basisonderwijs en de verzorgingsstructuur), from 8 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 17 May 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met 1. de coördinatie van het minderhedenbeleid; 2. het bevorderen van de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet voor de burgerlijke openbare dienst; 3. de aangelegenheden betreffende de brandweer, alsmede de rampenbestrijding en hulpverlening; 4. de coördinatie van het beleid met betrekking tot de civiele verdediging; 5. andere aan hem van geval tot geval toevertrouwde aangelegenheden.
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen belast met aangelegenheden op het terrein van 1. het directoraat-generaal voor het basisonderwijs; 2. de directie Verzorgingsstructuur, met dien verstande dat niet tot zijn taak werd gerekend de coördinatie van het onderwijsvoorrangsbeleid.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Protestants-Christelijke Vereniging Jeugdzorg, PCK, around 2000
 • voorzitter Israël Comité Nederland

Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor Culturele Minderheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 June 1980 until 11 September 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 September 1986 until 17 May 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Voerde in 1974 het woord bij de behandeling van de Nota inzake het drugbeleid en wijziging van de Opiumwet
 • Interpelleerde op 19 september 1974 minister Van Kemenade over de algemene en bijzondere aspecten verbonden aan de totstandkoming van de door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen voorgestelde Stichting Leerplanontwikkeling
 • Was in 1980/1981 woordvoerder van de CDA-fractie bij de behandeling van de ontwerp-Kampeerwet

Dissenting voting behaviour (0/16)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Op 20 januari 1987 verwierp de Eerste Kamer het door hem en minister Brinkman verdedigde wetsvoorstel Onderwijsvoorrangswet. Beide regeringspartijen stemden tegen, evenals SGP, GPV en RPF. (18.775)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1983 de Overgangswet Wet op het basisonderwijs (OWBO) (Stb. 727) tot stand, die de overgang van kleuter- en lager-onderwijs naar basisonderwijs per 1 augustus 1985 regelt (17.628)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Van Eekelen een wet tot stand tot Goedkeuring van de op 24 februari 1983 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Culturele Overeenkomst met Marokko tot stand. De overeenkomst past bij het streven naar nauwere culturele banden met landen uit de Arabische regio. Ook speelt het belang de culturele betrekkingen te intensiveren met landen waaruit kwantitatief belangrijke in Nederland wonende culturele minderheden afkomstig zijn. (18.130)
 • Bracht in 1986 samen met minister Deetman een wet (Stb. 255) tot stand tot wijzigingen in het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs. Hiermee worden de voorstellen van werkgroep-Londo doorgevoerd. Er wordt niet meer uitgegaan van de werkelijke uitgaven van scholen in voorgaande jaren, maar van noodzakelijke kosten (de normatieve onderwijskosten). Het financiële beheer van scholen moet daardoor worden verbeterd en de kosten voor het basisonderwijs beter beheersbaar worden. Het Londo-stelsel wordt met terugwerkende kracht per 1 augustus 1985 ingevoerd. (19.054)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Stemde in 1977 in de CDA-fractie tegen de abortusparagraaf in het ontwerp-regeerakkoord van CDA en VVD
 • Was in de zomer van 1980 in beeld als mogelijke nieuwe minister van Defensie als opvolger van W. Scholten
 • Was in de periode 1990-1994 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
 • De voormalige CHU-Tweede Kamerfractie organiseerde in de zomer van 1999 een reünie bij Van Leijenhorst thuis, omdat hij toen al ernstig ziek was

Campaign trail
 • Was in 1981 en 1982 nummer 3 op de kandidatenlijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen (de hoogst geplaatste voormalige CHU'er)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • J.M. Bik, "Christelijk politicus van kleine stappen. Gerard van Leijenhorst (1928-2001)", NRC Handelsblad, 31 dec. 2001

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.