J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters

foto J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire domineesdochter met Friese 'wortels', die in 1977 in het kabinet-Van Agt I i de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken werd. Afkomstig uit de gereformeerde vrouwenorganisatie en enige tijd werkzaam in het onderwijs. In de ARP-Tweede Kamerfractie woordvoerster onderwijs. Keerde na haar staatssecretariaat terug in de Kamer en werd voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken. Nadien acht jaar burgemeester van Hilversum en tevens acht jaar voorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zakelijke, pragmatische christendemocratische bestuurder, met vele functies met name op het gebied van maatschappelijk welzijn.

ARP, CDA
in de periode 1973-1988: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Jeltje Gesina (Jeltien)

Place and date of birth
Soest, 4 November 1932

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • onderwijzeres, diverse scholen voor lager en voortgezet onderwijs, from 1952 until 1964
 • ambteloos, from 1964 until March 1973 (in deze jaren vaak werkzaam als invalkracht bij diverse scholen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 March 1973 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (onder meer belast met emancipatiebeleid en bijstandszaken), from 28 December 1977 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 2 November 1988
 • burgemeester van Hilversum, from 1 November 1988 until 1 December 1997

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. alle aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw en de coördinatie daarvan; en voorts met de behartiging van zaken van 2. de directie Sociaal-Cultureel Werk en de wet op Jeugdbeleid en Jeugdhulpverlening; 3. de directie Bijstandszaken, m.u.v. de hoofdlijnen van het beleid; 4. de hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Vervolgden.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/41)
 • lid bestuur Stichting Leerstoel Interculturele Communicatie, faculteit der politiek sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • voorzitter Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum e.o., from 2012 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1982 until 1 November 1988

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster (basis- en voortgezet onderwijs) onderwijs van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig land- en tuinbouw en milieuhygiëne.
 • Hield zich als CDA-Tweede Kamerlid onder meer bezig met sociale zaken, voortgezet onderwijs, welzijn, emancipatie en culturele minderhedenbeleid. Was in 1986 één van de woordvoerders van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid.
 • Bracht in 1983 samen met Robin Linschoten (VVD) een initiatiefwet tot stand om een onbedoeld effect van een amendement op Wet werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen ongedaan te maken. (17.934)

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/8)
 • Bracht in 1980 de nota 'Agressief gedrag van jongeren - signalen uit het sociaal-cultureel werk' uit. Aanleiding is een toename van het verschijnsel jeugdagressiviteit (vandalisme, geweld, baldadigheid) en de problemen om deze jongeren via het reguliere jeugdwerk te bereiken en te begeleiden. Het directe beleid is de verantwoordelijkheid voor lagere overheden, het Rijk verleent daarbij ondersteuning. (16.228)
 • Bracht in 1980, als eerste ondertekenaar, de Raamnota Jeugdbeleid uit. Daarin wordt aangestuurd op een meer samenhangend jeugdbeleid, met de minister van CRM als coördinerend bewindspersoon en met instelling van een interdepartementaal overlegorgaan. De nota geeft een overzicht van de ontwikkeling van het jeugdbeleid sinds 1969, beschrijft de positie van de jeugd in de samenleving en de richting van het beleid op een aantal specifieke terreinen en gaat in op de integrale en categorale aanpak van het jeugdbeleid. (16.284)
 • Bracht in 1981 een voorontwerp-Wet gelijke behandeling uit

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter een wet (Stb. 86) tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tot stand, waardoor vrouwen gelijke kansen moeten krijgen in het arbeidsproces. Er komen regels over gelijke kansen bij de toegang tot het arbeidsproces, gelijke promotiekansen, gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijkheid in de beroepsopleiding. (15.400)
 • Bracht in 1981 de Wet tot instelling van de Emancipatieraad (Stb. 65) tot stand. De nieuwe Emancipatieraad verving de (voorlopige) Emancipatie Kommissie uit 1974. De Emancipatieraad moest de regering gevraagd en ongevraagd van advies dienen over bevordering van vrouwenemancipatie. Eerste voorzitter van de raad werd Eegje Schoo. (16.046)
 • Bracht in 1981 de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 477) tot stand. Hierdoor krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Azië geïnterneerde Nederlanders en hun weduwen een eenmalige uitkering. (16.730)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-B (o.l.v. Deetman) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de paragraaf welzijn, media en onderwijs van het regeerakkoord voorbereidde
 • In 1986 stemden zij en Beinema in de CDA-fractie tegen de mediaparagraaf van het ontwerp-regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers

Private life
 • Haar echtgenoot was leraar Engels en Maatschappijleer (36 jaar)

Campaign trail
 • Stond in 1971 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats op de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Ciska Dresselhuys, "Jeltien Kraaijeveld, staatssecretaris voor emancipatie: 'Als een spin in een web'", Trouw, 18 januari 1978
 • J. Kunkeler, "Ik dacht: emancipatie? - als het dan gebeuren moet dan doe ik het ook zelf", De Tijd, 14 september 1979
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Ik ben niet sterk in partij-politieke vliegen afvangen", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 73

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.