J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters

foto J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire domineesdochter met Friese 'wortels', die in 1977 in het kabinet-Van Agt I i de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken werd. Afkomstig uit de gereformeerde vrouwenorganisatie en enige tijd werkzaam in het onderwijs. In de ARP-Tweede Kamerfractie woordvoerster onderwijs. Keerde na haar staatssecretariaat terug in de Kamer en werd voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken. Nadien acht jaar burgemeester van Hilversum en tevens acht jaar voorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zakelijke, pragmatische christendemocratische bestuurder, met vele functies met name op het gebied van maatschappelijk welzijn.

ARP, CDA
in de periode 1973-1988: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Jeltje Gesina (Jeltien)

2.

Personal data

Place and date of birth
Soest, 4 November 1932

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • onderwijzeres, diverse scholen voor lager en voortgezet onderwijs, from 1952 until 1964
 • ambteloos, from 1964 until March 1973 (in deze jaren vaak werkzaam als invalkracht bij diverse scholen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 March 1973 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (onder meer belast met emancipatiebeleid en bijstandszaken), from 28 December 1977 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 2 November 1988
 • burgemeester van Hilversum, from 1 November 1988 until 1 December 1997

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. alle aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw en de coördinatie daarvan; en voorts met de behartiging van zaken van 2. de directie Sociaal-Cultureel Werk en de wet op Jeugdbeleid en Jeugdhulpverlening; 3. de directie Bijstandszaken, m.u.v. de hoofdlijnen van het beleid; 4. de hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Vervolgden.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/41)
 • lid bestuur Stichting Leerstoel Interculturele Communicatie, faculteit der politiek sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • voorzitter Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum e.o., from 2012 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1982 until 1 November 1988

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Hield zich als CDA-Tweede Kamerlid onder meer bezig met sociale zaken, voortgezet onderwijs, welzijn, emancipatie en culturele minderhedenbeleid. Was in 1986 één van de woordvoerders van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid.
 • Bracht in 1983 samen met Robin Linschoten (VVD) een initiatiefwet tot stand om een onbedoeld effect van een amendement op Wet werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen ongedaan te maken. (17.934)

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/8)
 • Bracht in 1980, als eerste ondertekenaar, de Raamnota Jeugdbeleid uit. Daarin wordt aangestuurd op een meer samenhangend jeugdbeleid, met de minister van CRM als coördinerend bewindspersoon en met instelling van een interdepartementaal overlegorgaan. De nota geeft een overzicht van de ontwikkeling van het jeugdbeleid sinds 1969, beschrijft de positie van de jeugd in de samenleving en de richting van het beleid op een aantal specifieke terreinen en gaat in op de integrale en categorale aanpak van het jeugdbeleid. (16.284)
 • Bracht in 1981 een voorontwerp-Wet gelijke behandeling uit

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1981 de Wet tot instelling van de Emancipatieraad (Stb. 65) tot stand. De nieuwe Emancipatieraad verving de (voorlopige) Emancipatie Kommissie uit 1974. De Emancipatieraad moest de regering gevraagd en ongevraagd van advies dienen over bevordering van vrouwenemancipatie. Eerste voorzitter van de raad werd Eegje Schoo. (16.046)
 • Bracht in 1981 de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 477) tot stand. Hierdoor krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Azië geïnterneerde Nederlanders en hun weduwen een eenmalige uitkering. (16.730)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-B (o.l.v. Deetman) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de paragraaf welzijn, media en onderwijs van het regeerakkoord voorbereidde
 • In 1986 stemden zij en Beinema in de CDA-fractie tegen de mediaparagraaf van het ontwerp-regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers

Private life
Haar echtgenoot was leraar Engels en Maatschappijleer (36 jaar)

Campaign trail
 • Stond in 1971 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats op de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.