J. (Jan) van Houwelingen

foto J. (Jan) van Houwelingen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

ARP- en CDA-politicus en bestuurder. Opgeleid tot chemicus en werkzaam in het bedrijfsleven. Was daarnaast actief in de ARJOS i, de antirevolutionaire jongerenorganisatie. In 1973 werd hij Tweede Kamerlid en daar was hij al spoedig een gerespecteerd deskundige op het gebied van energie, milieu en industriebeleid. Werd in ARP en CDA tot de linkervleugel gerekend en behoorde tot de 'loyalisten i' onder het eerste kabinet-Van Agt i. Met name kritisch over het kernwapen- en kernenergiebeleid. Was altijd sterk overtuigd van zijn eigen gelijk. Werd in het tweede kabinet-Van Agt vrij verrassend staatssecretaris van Defensie en bleef dat tot 1989 in de kabinetten-Lubbers. Daarna weer ruim vier jaar Tweede Kamerlid en vervolgens burgemeester van Haarlemmermeer.

ARP, CDA
in de periode 1973-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Jan (Jan)

Place and date of birth
Leerdam, 8 December 1939

Place and date of death
Cruquius (gem. Haarlemmermeer), 17 March 2013

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • medewerker Stichting Landbouwkalkbureau te De Bilt (Utr.), from 1965
 • hoofd laboratorium "Electro fact control data" te Amersfoort
 • lid Raad van Bestuur "Electro fact control data" te Amersfoort, until 1973
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 3 June 1970 until 5 June 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 March 1973 until 14 September 1981
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelszaken), from 14 September 1981 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 5 November 1982
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieel), from 5 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met materieel en personeelszaken), from 14 July 1986 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 17 May 1994
 • burgemeester van Haarlemmermeer, from 1 June 1994 until 1 January 2003

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het tweede en derde kabinet-Van Agt belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg ten aanzien van het vrijwillig dienend en dienstplichtig militair personeel en het burgerpersoneel; 2. de zaken op het terrein van de geestelijke en geneeskundige verzorging, de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht; 3. aangelegenheden betrekking hebbende op de spreiding van de defensiediensten; 4. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, alsmede de militaire pensioenen en wachtgelden.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Lubbers belast met 1. de aanschaffing van materieel en het beheer en verzorging van materieel; 2. de research en ontwikkeling; 3. de zaken op het terrein van de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 4. zaken betreffende militaire werkplaatsen en bedrijven; 5. de dienst der Hydografie en de Topografische Dienst; 6. de N.V. Hembrug en N.V. Eurometaal; 7. de doelmatige organisatie en efficiency van de defensie-organisatie en de automatisering; 8. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.
 • Was als staatssecretaris in het tweede kabinet-Lubbers belast met aangelegenheden betreffende 1. de personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg ten aanzien van het vrijwillig dienend en dienstplichtig militair personeel en het burgerpersoneel 2. de zaken op het terrein van de geestelijke en geneeskundige verzorging bij de krijgsmacht; 3. de aanschaffing van materieel en het beheer en verzorging van materieel; 4. research en ontwikkeling; 5. de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 6. de militaire werkplaatsen en bedrijven; 7. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Nederlandse delegatie naar de CVSE-Assemblée in Wenen, July 1994
 • voorzitter Raad van Toezicht Symfora Groep, until 2008

Derived functions (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor sociale vernieuwing (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 March 1990 until October 1993
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 1993 until 17 May 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Hield zich in de periode 1977-1981 vooral bezig met energievraagstukken en industriebeleid (o.a. scheepsbouw)
 • Was vanaf 1989 woordvoerder buitenlandse zaken (Midden- en Oost-Europa) en financiën (regulerende milieuheffingen) van de CDA-Tweede Kamerfractie. Sprak onder meer bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tot oprichting van de Oost-Europabank, bij het verdrag over de Europese Economische Ruimte en over de kwestie-Poncke Princen.
 • Trad in de periode 1992-1994 enkele keren op als fungerend Tweede Kamervoorzitter

Dissenting voting behaviour (0/12)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/10)
 • Verruimde in 1987 de mogelijkheden tot uitstel van militaire dienst voor onder-21-jarigen die een studie begonnen
 • Bracht in 1988 een notitie uit over maatregelen om geweld binnen de krijgsmacht te voorkomen, zoals een meldpunt voor klachten en beperking van de verkooppunten van alcohol
 • Diende in 1989 een wetsvoorstel in waardoor de bepalingen over bevordering en ontslag van beroeps- en reserve-officieren te integreren in het Algemeen militair ambtenarenreglement. Door deze regulering wordt een moderner personeelsbeleid bij de krijgsmacht mogelijk. De wet werd door minister Ter Beek in het Staatsblad gebracht. (21.220)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Werd in 1978 bij de verkiezing van vicefractievoorzitter van het CDA verslagen door Schakel (kreeg 19 stemmen, tegen Schakel 21)
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Was in de periode 1993-1994 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
W. Aantjes, "In memoriam Jan van Houwelingen (1939-2013)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 175

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.