A.J. (Ad) Hermes

foto A.J. (Ad) Hermes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Katholieke onderwijsdeskundige die zich in de Tweede Kamer ontpopte als een vurig verdediger van het bijzonder onderwijs. Was opgeleid tot wiskundeleraar, maar werd na bij de Hoogovens werkzaam te zijn geweest wethouder voor onderwijs en cultuur van Beverwijk. In 1971 Tweede Kamerlid voor de KVP. Kruiste regelmatig de degens met minister Van Kemenade i over de middenschool. Als staatssecretaris van Onderwijs in de kabinetten-Van Agt had hij een belangrijk aandeel in de totstandkoming en invoering van de Wet op het basisonderwijs. Had ook grote bestuurlijke verdiensten voor het jeugdwerk. Keerde na zijn staatssecretariaat nog twaalf jaar terug in de Kamer. Liep vaak met grote stapels dossiers onder zijn arm door de Kamer.

KVP, CDA
in de periode 1971-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Adrianus Johannes (Ad)

Place and date of birth
Breda, 27 August 1929

Place and date of death
Veghel, 31 January 2002

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • planning-assistent, N.V. Koninklijke Nederlandse Hoogovens- en Staalfabrieken (N.V. Breedband), from 1954
 • lid gemeenteraad van Beverwijk, from 2 September 1958 until 3 September 1974
 • wethouder (van onderwijs en culturele zaken) van Beverwijk, from 2 September 1958 until January 1972 (vanaf 1966 tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 9 January 1978
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met basisonderwijs en de verzorgingsstructuur), from 9 January 1978 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met basisonderwijs en de verzorgingsstructuur), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 17 May 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met zaken welke liggen op het terrein van 1. het directoraat-generaal voor het basisonderwijs; 2. de directie Verzorging, met dien verstande dat onder zijn taak niet werd gerekend de coördinatie van en de eindverantwoordelijkheid voor de innovatie.
 • Was als staatssecretaris in het tweede kabinet-Van Agt belast met aangelegenheden op het terrein van 1. het directoraat-generaal voor het basisonderwijs; 2. de directie Verzorging, met dien verstande dat onder zijn taak niet werd gerekend de coördinatie van het beleid met betrekking tot achterstandsgroepen.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • adviseur Doveninstituut Sint-Michielsgestel, around April 1989 and still in March 1993
 • voorzitter bestuur Technische Hogeschool Rijswijk, from 1 April 1993 until 31 January 2002

Derived functions
voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 March 1976 until 9 January 1978

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 3 april 1974 staatssecretaris Veerman over de exploitatiekostenvergoeding voor mavo-scholen
 • Een in 1991 door hem en Tineke Netelenbos (PvdA) ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet tot de vervanging van mavo en vbo door het vmbo
 • Was in 1991 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de basisvorming

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Verdedigde in 1982 met succes het wetsvoorstel Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (ISOVSO) in de Tweede Kamer. De wet werd later door staatssecretaris Van Leijenhorst in het Staatsblad gebracht. (16.811)
 • Kwam in 1982 met een notitie over instandhoudingsnormen voor kleinere plattelandsscholen. Lagere scholen die een koepel vormen met een kleuterschool moeten minstens 15 leerlingen hebben om te mogen blijven bestaan.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1979 samen met minister Pais een wijziging (Stb. 253) van de LO-wet en de WVO tot stand over voorzieningen met betrekking tot het onderwijs in de Friese taal. Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door minister Van Kemenade. (14.651)
 • Bracht in 1981 een wet (Stb. 383) over beheersing van de huisvestingsvoorzieningen in het kleuter- en lager-onderwijs tot stand. De wet stelt met terugwerkende kracht regels voor nieuw- en vernieuwbouw van scholen vast, vanwege de verwachte leegstand van scholen door verminderde leerlingenaantallen en de komst van het basisonderwijs. Het ministerie krijgt een centrale rol bij de planvorming. (15.803)
 • Bracht in 1981 samen met minister Pais de Wet op het basisonderwijs (Stb. 468) tot stand, waardoor kleuter- en lager onderwijs worden samengevoegd. De duur van het basisonderwijs wordt acht jaar (van (ongeveer) het vierde tot en met het twaalfde jaar). De nieuwe wet moet meer mogelijkheden bieden voor individualisering van het onderwijs en voor verbreding van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Het eigendom van bijzondere scholen gaat over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door minister Van Kemenade. (14.428)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zijn eerste benoeming als staatssecretaris (1977) liep enige vertraging op door een geschil met minister Pais over zijn takenpakket. Hij wilde de verantwoordelijkheid voor de onderwijzersopleidingen. Toen Pais dreigde een ander te benoemen, liet hij zijn wens vallen.
 • Stemde in 1977 in de CDA-fractie tegen de abortusparagraaf in het ontwerp-regeerakkoord van CDA en VVD

Private life
 • Liefhebber van sterke drank en een wijnkenner. Hij liep in 1979 en 1987 boetes op vanwege rijden onder invloed.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Teun Lagas, "De bulldog van het bijzonder onderwijs. In memoriam Ad Hermes 1930-2002", Trouw, 4 februari 2002

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.