Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort

foto Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. Hield zich als Tweede Kamerlid ook bezig met buitenlandse zaken. Tussen 1980 en 1994 diverse keren staatssecretaris van Financiën en Binnenlandse Zaken. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bracht hij nieuwe wetgeving over rampenbestrijding tot stand; als staatssecretaris van fiscale zaken een nieuwe belasting op personenauto's. Was in die functie ook verantwoordelijk voor verhoging van de accijns op autobrandstoffen, in latere politieke discussies bekend als 'het kwartje van Kok'.

KVP, CDA
in de periode 1969-1994: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Marius Johannes Josephus (Marius)

Place and date of birth
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 29 August 1930

Place and date of death
Veldhoven, 30 May 2006

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • economisch analist, ambassade Verenigde Staten te 's-Gravenhage, from 1957 until 1960
 • hoofd afdeling economisch statistische zaken, Postcheque- en Girodienst, from 1960 until 1961
 • directeur afdeling algemene zaken, Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, from 1961 until 1973
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1969 until 10 May 1971
 • lid Europees Parlement, from 9 March 1970 until 13 September 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 7 December 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 8 June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1977 until 16 April 1980
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken), from 16 April 1980 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 8 November 1982
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder andere belast met financiën lagere overheden en rampenbestrijding en hulpverlening), from 8 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 7 November 1989
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken), from 7 November 1989 until 22 August 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Staatsloterij, het Vacatiegeldenbesluit en de uitvoering van additioneel artikel X van de Grondwet (beëindiging betrekkingen met de kerken).
 • Was als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met 1. financiële aangelegenheden betreffende de lagere publiekrechtelijke lichamen, voorzover die lichamen onder het ministerie ressorteren; 2. aangelegenheden betreffende de brandweer, alsmede de rampenbestrijding en hulpverlening; 3. zaken betreffende de informatievoorziening in de rijksdienst, alsmede de coördinatie van de interbestuurlijke informatievoorziening; 4. zaken betreffende het Rijks Computercentrum, Computer Centrum Limburg, Centrale Archief Selectiedienst en de interdepartementale informatievoorziening; 5. aangelegenheden betreffende het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 6. andere aangelegenheden die hem per geval werden toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris in het derde kabinet-Lubbers belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden; 3. aangelegenheden betreffende de comptabiliteitswetgeving; 4. aangelegenheden betreffende het muntwezen, de Domeinen, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij en het Vacatiegeldenbesluit.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor "Gebeno" te Eindhoven, around April 1989
 • voorzitter Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen), from June 1995 until 2003

Derived functions (2/9)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 1978 until 16 April 1980
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 September 1981 until 5 November 1982

Honorary positions
 • lid Comité van aanbeveling Stichting "Fondsen Nederlands Psycho-analytisch Genootschap"
 • lid Comité van aanbeveling "Vrienden van het Platteland"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken van de KVP-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1976 het woord bij het debat over de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika.
 • Bracht in 1976 samen met Arend Vermaat (ARP) en Willem Scholten (CHU) via een initiatiefwetsvoorstel een wet tot stand waarbij de vennootschapsbelasting met 1 punt werd verhoogd en de zelfstandigenaftrek met f 400 werd verhoogd (13.346)
 • Was in de perioden 1977-1980 en 1986-1989 financieel en fiscaal specialist van de CDA-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1981 het woord bij het debat over de regeringsverklaring.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister (3/19)
 • Bracht in 1992 de Wet belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) (Stb. 709) tot stand die de bijzondere verbruiksbelasting voor auto's verving. Er komen aparte, grijze kentekens voor motorvoertuigen die niet voor personenvervoer zijn bedoeld. (22.868)
 • Bracht in 1993 een wet (Stb. 310) tot stand waardoor inkomsten uit kamerverhuur door particulieren tot f. 5.000 werd vrijgesteld van inkomstenbelasting (22.336)
 • Bracht in 1994 samen met staatssecretaris De Graaff-Nauta een wijziging (Stb. 419) van de Gemeentewet met betrekking tot materiële belastingbepalingen tot stand. Op basis van een advies van de Commissie-Christiaanse worden in de nieuwe Gemeentewet bepalingen opgenomen over het gemeentelijk belastinggebied. Vanwege decentralisatie en een terugtredende rijksoverheid is versterking van de rol van de gemeenten wenselijk. Belastingen die door gemeenten worden geheven, zijn de onroerend-goedbelasting, baatbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelastingen en diverse rechten. (21.591)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-A (o.l.v. Van Aardenne) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de financieel-economische paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Werd in 1988 gepasseerd voor het ambt van Commissaris van de Koningin in Overijssel
 • Wist in juli 1991 het door hem verdedigde wetsvoorstel over verhoging van het huurwaardeforfait pas door de Eerste Kamer te loodsen, nadat minister-president Lubbers met een kabinetscrisis had gedreigd. De CDA-fractie onder aanvoering van Kaland zwichtte voor dat machtswoord.

Campaign trail
 • In 1969 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • Werd in 1972 aanvankelijk niet herkozen als Tweede Kamerlid, doordat A.J. Hutschemaekers hem passeerde via voorkeurstemmen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Landbouw en Visserij, October 1973

9.

Publications

Publications
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Elsevier, 14 april 1990
 • "Moe van de politiek. Marius van Amelsvoort (1930-2006)", NRC Handelsblad, 1 juni 2006

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.