Dr. G.M.J. (Gerard) Veldkamp

foto Dr. G.M.J. (Gerard) Veldkamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Source: Parlement.com.

Krachtdadig KVP-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid die belangrijke wetgeving tot stand bracht, zoals de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet, de Wet sociaal minimum, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en de Wet Werkloosheidsvoorziening. Was na leraar, ambtenaar en raadslid te zijn geweest als 31-jarige al staatssecretaris van Economische Zaken. Bracht in die functie de eerste Middenstandsnota uit. In 1961 volgde hij de zwakke minister Van Rooy i op en loodste hij direct bekwaam de Kinderbijslag door het parlement. Had goede banden met de vakbeweging, maar weinig vrienden in de kabinetten waarvan hij deel uitmaakte. Voorstander van samenwerking met de PvdA. Zeer bekwame wetgever, maar ook een onbehouwen doordouwer in discussies en regelmatig het middelpunt van kabinetsruzies.

KVP
in de periode 1952-1967: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Matheüs Johannes (Gerard)

Place and date of birth
Breda, 27 June 1921

Place and date of death
Parijs, 15 September 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • leraar handelswetenschappen, R.K. Middelbare Technische School "Sint Virgilius" te Breda, from 1947 until 1952
 • lid gemeenteraad van Breda, from 6 September 1949 until 2 September 1952
 • wetenschappelijk adviseur, ministerie van Sociale Zaken, from 1950 until 1952
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met middenstand en toerisme), from 10 October 1952 until 17 July 1961 (na 1959 ook o.a. prijsbeleid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 March 1959 until 19 May 1959
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, from 17 July 1961 until 5 April 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until 24 July 1963
 • bijzonder hoogleraar Leer der sociale zekerheid, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1978 until 1 September 1986 (vanwege de Stichting Mr. H.P.L.C. de Kruyff-Fonds)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Egidius Janssen" te Belfeld, until September 1990
 • adviseur Stichting Mr. H.P.L.C. de Kruyff-Fonds, from 1 September 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/10)
 • Bracht in 1966 samen met staatssecretaris Bartels de Nota Volksgezondheid uit. Hierin wordt onder meer een visie uiteengezet op de planning van volksgezondheidsvoorzieningen op korte en lange termijn. (8.462)
 • Diende in 1966 de ontwerp-Wet Sociale Werkvoorziening in. Dit voorstel werd in 1967 door zijn opvolger Roolvink in het Staatsblad gebracht. (8.609)
 • Diende in 1966 samen met staatssecretaris Bartels een wetsvoorstel volksverzekering tegen ziektekosten in. Het wetsvoorstel werd in maart 1967 ingetrokken. (8.730)

Legislative activities as minister (3/27)
 • Bracht in 1965 de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Stb. 379) tot stand. Hierdoor kan bij AMvB een verbod of een meldingsplicht worden opgelegd voor het tijdelijk 'uitlenen' van arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de havens. Activiteiten van koppelbazen moeten daarmee worden tegengegaan. (7.737)
 • Bracht in 1965 samen met staatssecretaris Hoefnagels de Algemene Premiespaarwet (Stb. 448) tot stand, die het sparen door mensen met een inkomen onder de f 15.000 moet bevorderen. Het wetsvoorstel was in 1963 mede-ingediend door staatssecretaris Van den Berge. (7.024)
 • Bracht in 1966 de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) tot stand (Stb. 84), die de Ongevallenwet 1921, Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeevaartongevallenwet, alsmede de Invaliditeitswet, de Mijnwerkersinvaliditeitswet en de Interimwet invaliditeitstrentetrekkers verving door één verzekering voor loontrekkenden. Arbeidsongeschikten ontvingen uitkering na een jaar ziekte; de hoogte was afhankelijk van de invaliditeitsklasse waarin men was ingedeeld. De premie werd opgebracht door werknemers en werkgevers. Met de uitvoering werden de bedrijfsverenigingen belast. Daarnaast werd er een Gemeenschappelijke Medische Dienst in het leven geroepen, die onder meer arbeidsongeschiktheid moest beoordelen en moest helpen bij revalidatie en re-integratie. Het wetsvoorstel was in 1963 door hem ingediend. De wet trad op 1 januari 1967 in werking. (7.171)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Behoorde in juni 1963 tot de 12 leden van de KVP-fractie die de keuze van formateur (en KVP-fractievoorzitter) De Kort voor een coalitie met de VVD afwezen
 • Een door hem voorgestelde eigen bijdrage van ziekenfondsverzekerden voor ziekenhuisverpleging werd bekend als 'Tientje van Veldkamp'; de maatregel ging uiteindelijk niet door.
 • Werd in 1972 enige tijd genoemd als nieuwe Nederlandse Eurcommissaris

Private life
 • Grondlegger van de studierichting socialezekerheidswetgeving aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg

Anecdotes and citations
 • Werd als minister door vicepresident Beel van de Raad van State op het matje geroepen, omdat Beel meende dat Veldkamp door de vele nota's van wijzigingen op wetsvoorstellen de advisering door de Raad van State omzeilde.

Campaign trail
 • Stond in 1952 bij de Tweede Kamerverkiezingen op een niet-direct verkiesbare plaats

Pseudonyms and nicknames
"De jonge grijsaard"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • J. Bosmans, "Veldkamp, Gerardus Matheus Johannes (1921-1990)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V (elektronische versie)
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.