Ir. H. (Henk) van Rossum

foto Ir. H. (Henk) van Rossum
bron: G. Puchinger, "Hergroepering der politieke partijen?
Source: Parlement.com.

Opgewekte Delftse ingenieur civiele techniek, afkomstig van Overflakkee, die van 1967 tot 1986 een alom gewaardeerd Tweede Kamerlid was voor de SGP. Genoot in waterstaatskringen groot gezag. Bracht in 1968 als beginnend parlementariër een initiatiefwet op waterstaatkundig gebied tot stand. Introduceerde aan het eind van het Kamerdebat over de RSV-enquête i de term "aangeschoten wild " voor minister Van Aardenne i. Vele bestuurlijke functies in de Gereformeerde Gemeenten. Sprak met het accent van zijn geboorte-eiland.

SGP
in de periode 1967-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Hendrik (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Melissant (Z.H.), 14 December 1919

Place and date of death
Zeist, 17 June 2017

3.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij) (sinds omstreeks 1947)

4.

Main functions and occupations

 • hoofdingenieur, Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te Haarlem, until 1954
 • hoofd waterbouwkundige afdeling, Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, from January 1954 until 1 March 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 1967 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 May 1981 until 21 May 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • redacteur tijdschrift "Waterschapsbelangen", around August 1986
 • lid hoofdbestuur Bond tegen het vloeken, around August 1986

Derived functions (2/9)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Zeehavens (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 April 1982 until 3 June 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Groene Structuurschema's (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 February 1983 until 3 June 1986

Honorary positions
erelid "Bond tegen het vloeken"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 1968 een initiatiefwet tot stand waardoor de watervoorziening van landbouwgronden onder de werkingssfeer van de Waterstaatswet 1900 werd gebracht. Dit wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. Het was voor het eerst in twaalf jaar dat een initiatiefwetsvoorstel werd aangenomen. (9.124)
 • Diende in 1972 een initiatiefwetsvoorstel in om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Dit door J.T. van den Berg overgenomen voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken. (12.125)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1967 op een verkiesbare plaatst gezet, nadat hij in 1963 als nummer 8 van de kandidatenlijst al veel voorkeurstemmen had gekregen.
 • Eerste SGP-politicus die zich (in 1968) in een documentaire over de Wet verontreiniging oppervlaktewater voor de televisie liet interviewen. Daarvoor had hij vooraf de instemming gevraagd van zijn beide fractiegenoten. Tot dan had de SGP zich om godsdienstige redenen steeds zeer afkerig getoond van het medium televisie.
 • Genoot bij zijn medeleden grote waardering vanwege zijn kennis van waterstaatkundige zaken

Private life
 • Werd in februari 1943 met andere Delftse studenten in kamp Vught in gijzeling genomen, na de aanslag op H.A. Seyffardt
 • In 1953 werkzaam bij het dijkherstel op Goeree en Overflakkee en daarna bij de droogmaking van de onder water gelopen polders in Zeeland
 • Zijn vader was wethouder van Melissant en 26 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Anecdotes and citations
 • Bij de behandeling in 1968 van het door Van Rossum ingediende wetsvoorstel merkte de VVD'er Zegering Hadders op: "Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat een wetsontwerp [op deze wijze] door de Kamer werd binnengehaald, en waarbij zij zoveel hulde bracht aan de initiatiefnemer ervan."
 • Het Boerenpartij-Kamerlid Kronenburg noemde hem, vanwege zijn blijmoedigheid, een ware Sint Franciscus in de SGP-fractie
 • Zei in het debat over de uitkomst van de RSV-enquête op 19 december 1984 tegen minister Van Aardenne: "Wij waarschuwen hem [Van Aardenne] dan ook dat hij bij een volgend RSV-debat (...) de weinige benijdenswaardige rol van aangeschoten wild zal toebedeeld krijgen."

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.