Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.

foto Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. Speelde een voorname rol in de conflictenperiode (1866-1868), waarbij kabinet en koning de strijd aanbonden met de Tweede Kamer. Was daarna enige tijd raadsheer in de Hoge Raad. Bracht in zijn tweede periode als minister belangrijke wetten tot stand zoals de Hoger-onderwijswet, de Hinderwet en de Spoorwegwet. In 1883 formateur en leider van een gematigd kabinet i, die behendig de Grondwetsherziening verdedigde die de weg opende naar uitbreiding van het (mannen)kiesrecht. Hardwerkende pragmaticus met een conservatieve levenshouding. Politicus zonder partij, die bedaard en met milde humor optrad.

'pragmatisch' liberaal, conservatief
in de periode 1860-1897: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 30 July 1818

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 October 1897

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • 'pragmatisch' liberaal
 • conservatief, from 1866

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 April 1860 until 19 September 1864 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 1 June 1866 until 4 June 1868
 • minister van Justitie ad interim, from 10 November 1867 until 4 January 1868 (na het overlijden van minister Borret)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 February 1869 until 15 September 1873 (voor het kiesdistrict Gorinchem)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 27 August 1874 until 2 November 1877
 • voorzitter van de ministerraad, from 27 August 1874 until 2 November 1877 (formeel tijdelijk)
 • lid Raad van State, from 1 October 1879 until 22 April 1883 (benoemd bij K.B. van 15 september 1879)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 22 April 1883 until 20 April 1888
 • voorzitter van de ministerraad, from 22 April 1883 until 20 April 1888 (formeel tijdelijk)
 • lid Raad van State, from 16 July 1888 until 9 October 1897 (benoemd bij K.B. van 6 juli 1888)

Formal job title
 • minister van staat, from 28 July 1885 until 9 October 1897

cabinet formation (2/3)
 • kabinetsformateur, from 4 March 1883 until 12 March 1883 (poging mislukte)
 • kabinetsformateur, from 29 March 1883 until 20 April 1883

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Nederlandsche Juristen-Vereeniging, from 1880 until 1883
 • voorzitter Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening, from 11 May 1883 until 18 March 1885

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Koloniën (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat, Handel en Nijverheid (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Stemde in 1862 tegen het wetsvoorstel tot afschaffing van de slavernij in Suriname
 • Diende in 1869 bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de kiestabel een amendement in om in alle gemeenten (uitgezonderd de 23 meest bevolkte) de census op het minimum te bepalen. Dit amendement werd met 39 tegen 20 stemmen verworpen. Heemskerk meende dat uitbreiding van het kiesrecht de positie van de conservatieven ten goede zou komen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/15)
 • Kreeg als minister van Binnenlandse Zaken in 1886 te maken met onrust in Den Haag en Amsterdam ('palingoproer')
 • Wist in de periode 1885-1887 geen wijziging van het onderwijsartikel in de Grondwet tot stand te brengen, maar tijdens de debatten hierover werd wel uitgesproken dat de Grondwet zich niet verzette tegen subsidiëring van bijzonder onderwijs.

Legislative activities as minister (2/16)
 • Bracht in 1887 de Wet Bevolkings- en Verblijfsregisters tot stand, die regels mogelijk maakte over het aanleggen, inrichten en bijhouden van bevolkingsregisters en over de wijze waarop inlichtingen daaruit konden worden verstrekt
 • Had in 1887 een groot aandeel in de totstandkoming van de Grondwetsherziening. Deze grondwetsherziening leidde tot opneming van het zgn. caoutchouc-artikel over het kiesrecht: kiesrecht voor mannen die over door de Kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand beschikken. Anders dan in 1848 werd expliciet vastgelegd dat alleen mannen kiesrecht hebben. Daarnaast werd het zeteltal van Tweede en Eerste Kamer uitgebreid naar respectievelijk 100 en 50, werd bepaald dat alle Tweede Kamerleden iedere vier jaar gelijktijdig zouden aftreden, en werden de eisen voor verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer verruimd (ook hoge openbare ambten geven recht op verkiesbaarheid, uitbreiding aantal verkiesbare hoogst aangeslagenen). Er kwamen, met uitzondering van in de grote steden, enkelvoudige kiesdistricten.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werkte in december 1861 mee aan het ten val brengen van het kabinet-Van Heemstra
 • Vormde in november 1866 samen met minister Borret de commissie die namens de Koning de buitengewone zitting van de Staten-Generaal opende. Borret sprak de openingsrede uit.
 • Vormde in februari 1868 samen met minister Schimmelpenninck van Nijenhuis de commissie die namens de Koning de buitengewone zitting van de Staten-Generaal opende. Hij sprak ook de openingsrede uit.

Private life
 • Was zeer bijziend
 • Weigerde in 1888 een adellijke titel

Campaign trail (3/8)
 • Werd in 1873 na herstemming verslagen door jhr. J.J. Teding van Berkhout (a.r.)
 • Werd in 1879 in het district Alkmaar verslagen door J.L. de Bruyn Kops (lib.)
 • Werd in 1888 in het kiesdistrict Amersfoort verslagen door antirevolutionaire kandidaten

Non-acceptance of political functions
 • minister van Financiën, 1861 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.