C. (Cees) Egas

foto C. (Cees) Egas
bron: Rijksvoorlichtingsdienst
Source: Parlement.com.

Landbouw- en visserij-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Friese boerenzoon, die zelf op jonge leeftijd landarbeider werd en die actief was in de socialistische jeugdbeweging, de AJC i. Na de oorlog werkzaam in het vormingswerk in Friesland. Als landbouwdeskundige gevormd in de kring van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Als Kamerlid hield hij in de jaren vijftig en zestig praatjes voor de VARA-radio over landbouw in de rubriek 'Voor het platteland'. In het kabinet-Cals i als staatssecretaris belast met maatschappelijk werk. Zette zich zowel in die functie als nadien als Tweede Kamerlid en bestuurder in voor de belangen van ouderen.

PvdA
in de periode 1952-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Cornelis (Cees)

2.

Personal data

Place and date of birth
Holwerd (gem. Westdongeradeel, Frl.), 1 August 1913

Place and date of death
Alkmaar, 21 December 2001

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1931 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • landbouwkundig opzichter staatslandbouwbedrijf in de Noordoostpolder, around 1941 until 1950
 • landbouwkundig medewerker, WBS (Wiardi Beckman Stichting), from 1950 until 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 10 May 1965
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijk werk), from 10 May 1965 until 22 November 1966 (benoemd bij K.B. van 6 mei 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 7 December 1972

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden op het terrein van de Directie Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk; 2. aangelegenheden op het terrein van de Directie Maatschappelijke Voorzieningen, het Commissariaat van Ambonezenzorg en de afdeling Landelijk Contact

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • adviseur ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
 • lid voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, from 11 February 1988 until 1 January 1993

Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 March 1967 until 7 December 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Bejaardenbeleid 1970 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1970 until March 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Interpelleerde op 17 maart 1970 minister Schut en staatssecretaris Van de Poel over de voorgenomen afremming van de bouw van bejaardentehuizen
 • Interpelleerde op 5 november 1970 staatssecretaris Van de Poel over halfjaarlijkse uitkeringen aan bijstandtrekkers

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Drong in 1965 bij gemeenten aan op bredere bekendmaking van bijstandsnormen
 • Pleitte in 1966 voor het maatschappelijk betrokken houden van gepensioneerden, zodat zij ook na hun 65ste een zinvolle invulling aan hun leven konden geven

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1966 wetten (Stbb. 355, 356 en 357) tot stand waardoor de buitengewone pensioenen (voor oud-verzetsdeelnemers, oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden) welvaartsvast werden, er een tijdelijke toeslag kwam en er gedeeltelijk compensatie werd gegeven voor de over de pensioenen geheven AOW- en AWW-premie (8502 & 8503 & 8504)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verwierf als staatssecretaris populariteit bij de provo's, die vonden dat hij als één van de weinige politici iets begreep van hun streven naar andere machtsverhoudingen en hun strijd tegen de 'regentenmentaliteit' van veel bestuurders. Er werd door hen bij de verkiezingen van 1967 een voorkeursactie voor hem gevoerd.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.