Drs. P.C.W.M. (Pieter) Bogaers

foto Drs. P.C.W.M. (Pieter) Bogaers
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholiek politicus en econoom, die in 1959 als 34-jarige Tweede Kamerlid voor de KVP werd en vier jaar later minister van Volkshuisvesting in het kabinet-Marijnen i. Vertegenwoordiger van de vakbondsvleugel van de KVP. Voerde de woningproductie op tot 100.000 per jaar. Als minister in het kabinet-Cals i bracht hij de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening uit, waarin het groeikernenbeleid centraal stond. Bekwaam onbaatzuchtig man, maar enigszins monomaan. Als bewindsman het type van een stoommachine die niet was te stoppen als hij eenmaal op gang was. Stond bekend als tamelijk emotioneel. In 1968 medeoprichter van de PPR i. Voelde zich daar al gauw niet meer thuis vanwege het niet-confessionele karakter en keerde terug in de moederschoot van de KVP.

KVP
in de periode 1959-1966: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Pieter Clemens Wilhelmus Maria (Pieter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Cuijk (gem. Cuijk en Sint Agatha), 2 July 1924

Place and date of death
Amersfoort, 5 July 2008

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1 March 1968
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 27 April 1968 until 21 October 1970
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1973

4.

Main functions and occupations

 • directeur wetenschappelijk adviesbureau, KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), from 1 November 1957 until 24 July 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 24 July 1963
 • minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, from 24 July 1963 until 5 April 1965
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 5 April 1965 until 22 November 1966
 • minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, from 1 May 1966 until 1 July 1966 (tijdens afwezigheid van minister Suurhoff in verband met operatie)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Weverij "De Ploeg", around 1990
 • lid Raad van Commissarissen vezekeringsmaatschappij "Concordia", around 1990

Honorary positions
erelid Nederlands Asthma Fonds, from 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met economische zaken, sociale zaken en bezitsvorming
 • Was in 1962 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de Nota inzake hulp aan minder-ontwikkelde landen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1966 de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening van Nederland uit. Daarin wordt ervan uitgegaan dat er in 2000 ca. 20 miljoen inwoners zullen zijn. Gebundelde deconcentratie (groeikernen buiten de grote steden, zoals Zoetermeer en Purmerend) wordt beleidsuitgangspunt bij het beleid om die groei op te vangen. Tussen stedelijke gebieden moeten groene bufferzones blijven bestaan. Verstedelijking moet plaatsvinden aan de buitenranden van de Randstad, waardoor het Groene Hart 'groen' kan blijven. Om de groei van het autoverkeer op te vangen, moet de capaciteit van het wegennet vervijfvoudigd worden. In de nota is ook aandacht voor openbaar vervoer, recreatie, zoetwatervoorziening en de bestuurlijke organisatie (stadsgewesten). (8.803)
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel in tot invoering van een huurbelasting ter bevordering van de doorstroming (8.918)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1964 de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (Stb. 344) tot stand. Deze wet regelde de overgang van voorschriften op grond van de in 1962 tot stand gekomen Wet op de ruimtelijke ordening en herziene Woningwet 1901. Het wetsvoorstel was in 1959 ingediend door minister Witte. (5.455)
 • Bracht in 1965 een wijziging van de Huurwet tot stand, waardoor naast een huurverhoging, maatregelen werden genomen tot kwaliteitsverbetering en huurliberalisatie. Verder werd de categorie woningwetwoningen-B geïntroduceerd. Door bouw daarvan moest doorstroming vanuit goedkopere huurwoningen worden bevorderd. (8.125)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in juni 1963 tot de 12 leden van de KVP-fractie die de keuze van formateur (en KVP-fractievoorzitter) De Kort voor een coalitie met de VVD afwezen
 • Een door hem geïntroduceerd type goedkope koopwoningen werd 'Bogaerswoningen' genoemd
 • Weigerde het lijsttrekkerschap van de KVP in Noord-Brabant bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967, nadat oud-premier Cals (net als Bogaers voorstander van een progressieve koers) zich - op aandringen van Klompé - had teruggetrokken als Tweede Kamerkandidaat.

Private life (3/6)
 • Studeerde in Tilburg op dezelfde dag af als Norbert Schmelzer
 • Een broer van hem was hoogleraar archeologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
 • Zijn eerste echtgenote was geboren in Melbourne

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.