Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel

foto Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Charismatische ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. Werd in 1963 minister van Landbouw en vicepremier. Na een mislukte poging een kabinet te vormen in 1967 fractievoorzitter. Was zowel criticaster als steunpilaar van het kabinet-De Jong i. Pleitbezorger van christendemocratische samenwerking. In 1971 alsnog premier van een instabiel kabinet i. Behaalde in november 1972 met zijn partij een goed verkiezingsresultaat, maar verdween korte tijd later vrij geruisloos uit de politiek toen zijn partij aanstuurde op een kabinet met de PvdA. Populair in eigen kring. Harde werker, pragmatisch maar ook soms erg rechtlijnig. Werd vanwege zijn lange gestalte (bijna twee meter) 'mooie Barend' genoemd.

ARP
in de periode 1956-1973: lid Tweede Kamer, minister, minister-president, viceminister-president, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Place and date of birth
Haarlemmerliede (gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude), 5 April 1920

Place and date of death
Haarlem, 29 April 2001

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 24 July 1963
 • minister van Landbouw en Visserij en viceminister-president, from 24 July 1963 until 5 April 1967
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, from 24 July 1963 until 5 April 1967
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 February 1967 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 6 July 1971
 • minister-president en minister van Algemene Zaken, from 6 July 1971 until 11 May 1973
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 1972 until 7 March 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 7 March 1973
 • ambteloos, from 11 May 1973

cabinet formation (2/3)
 • kabinetsformateur, from 22 June 1971 until 6 July 1971
 • kabinetsformateur, from 22 July 1972 until 9 August 1972 (lijmpoging na val kabinet)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie samenwerking blindenbibliotheken, from March 1994 until September 1994
 • voorzitter Stichting Fonds voor het Bibliotheekwerk voor Blinden en Slechtzienden, from 1994 until 1 September 1998

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 1960 until 5 June 1963
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van de bedragen in de Grondwet inzake het inkomen van de Kroon (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1968 until October 1968 (8683)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 29 oktober 1959 minister Marijnen over speciale maatregelen die zouden kunnen worden genomen ten behoeve van de agrarische bedrijven, die waren getroffen door de langdurige droogte
 • Was in 1962 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Nota inzake hulp aan minder-ontwikkelde landen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Activities as prime minister or president (2/3)
 • In oktober 1971 vond een omstreden eendaags bezoek aan Nederland plaats van keizer Hirohito van Japan. Tegen dit bezoek werd geprotesteerd door slachtoffers van de Japanse bezetting, waarbij met name de cabaretier Wim Kan een prominente rol speelde
 • In zijn kabinet ontstond in juli 1972 onenigheid over het te voeren financieel-economische beleid tussen de ministers Drees en De Brauw van DS'70 en de overige ministers, waarna het kabinet ten val kwam. Een poging om de breuk te lijmen, mislukte.

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Stelde in november 1972 de voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in
 • Bracht in 1973 een beleidsbrief uit over bestrijding van terreuracties. Daadwerkelijke bestrijding van terreuracties werd gezien als een vorm van misdaadbestrijding en als zodanig een politietaak. Wel komen er speciale antiterreureenheden, uit (rijks)politie en de krijgsmacht. Er komt een speciale opleiding voor de politie en bij de landmacht, waarvoor vrijwilligers zich kunnen aanmelden. De minister van Justitie krijgt de beslissingsbevoegdheid over inzet van speciale eenheden. (12000-V, nr. 11)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1966 de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 455), een nieuwe regeling voor het kwekersrecht, tot stand. Deze wet regelt dat voor gewassen een kwekersrecht wordt verleend voor een periode van 15 tot 25 jaar. De houder van het recht kan met derden licentiecontracten afsluiten over het gebruiksrecht. (7.160)
 • Bracht in 1972 samen met minister Geertsema een nieuwe Wet inzake het financieel statuut van het Koninklijk Huis (Stb. 701) tot stand. De wet regelt de uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis, het ter beschikking stellen van paleizen en de opheffing van het kroondomein. Voor de uitkeringen vindt voortaan jaarlijks prijsindexering plaats; er wordt rekening gehouden met de grondwettelijke belastingvrijdom. (11.848)

als (in)formateur (2/3)
 • Kreeg op 22 juni 1971 de opdracht tot vorming van een parlementair kabinet, dat geacht mocht worden te steunen op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Als basis voor de formatie gold het op 20 juni onder leiding van informateur Steenkamp bereikte basisakkoord tussen KVP, VVD, ARP, CHU en DS'70. Na weigeringen van onder anderen De Gaay Fortman, A.M. Donner en P.J. Boukema kwam Van Agt, aan wie eerst Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk was toegedacht, op Justitie. Nadat Kremers Onderwijs had geweigerd, kreeg Ch. van Veen die post. Op 6 juli aanvaardde Biesheuvel de opdracht tot formatie.
 • Kreeg op 22 juli 1972 de opdracht een kabinet te vormen. Gaf die opdracht op 3 augustus 1972 terug, waarna de ministers terugkwamen op het ter beschikking stellen van hun portefeuilles en functies

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Koos in maart 1973 voor voortzetting van zijn ministerschap, nadat hij dit gedurende de grondwettelijk bepaalde maximale tijd van drie maanden had gecombineerd met het Tweede Kamerlidmaatschap. Hiermee kwam feitelijk een einde aan zijn politieke loopbaan.
 • Was na de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl enige tijd niet on speaking terms met zijn opvolger Aantjes. Weigerde sindsdien verdere politieke functies, zoals het voorzitterschap van de ARP en de functie van Commissaris van de Koningin in Zeeland.
 • Werd in oktober 1978 door de regering gepolst voor de post van Europees Commissaris voor landbouw, maar liet weten geen belangstelling te hebben

Private life
 • Zijn familie kwam oorspronkelijk uit het Land van Heusden en Altena
 • Zijn vader was wethouder van Haarlemmerliede c.a.

Non-acceptance of political functions (3/5)
 • minister van Landbouw en Visserij, March 1967 (tijdens formatie-De Jong)
 • minister zonder portefeuille voor grondwetszaken, March 1967 (tijdens formatie-De Jong)
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, 1974 (trok zich één dag voor een besluit over de benoeming terug als kandidaat)

Pseudonyms and nicknames
 • "Mooie Barend" (koosnaam onder andere vanwege zijn lange gestalte (1.97 meter))
 • "Rooie Barend" (bijnaam in VVD-kring vanwege zijn rol in het kabinet-Cals)
 • "Open Barend" (bijnaam vanwege zijn rol als voorzitter van een commissie over openbaar bestuur)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.